STREFA WIEDZY:

linki

prawa pacjenta

RODO

ZADZWOŃ:

61 868 72 27

61 867 98 04

61 867 98 03

NAPISZ:

poznanmonar.org

ADRES:

ul. Michała Sobeskiego 2

60-579 Poznań

DOJAZD:

tramwaje: 2, 7, 17, 18

autobusy: 50, 56, 61, 82, 91, 95, 718, 719, 833

 

Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu

Aktualności| Oferta | PROGRAMY-PROJEKTY | Szkolenia | Zespół | Strona Główna


PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE:

URZĄD MIASTA POZNANIA

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 

PRO FEEL  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym -Prowadzenie innych działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub interwencyjnych, skierowanych do osób zagrożonych zażywaniem narkotyków i/lub środków psychoaktywnych, osób eksperymentujących z narkotykami i/lub środkami psychoaktywnymi oraz osób uzależnionych

 • INDYWIDUALNE SPOTKANIA INTERWENCYJNO-INFORMACYJNE

 • GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 • PORADY PRAWNE

 • FRED GOES NET Zajęcia warsztatowe „FreD goes net” są przeznaczone dla młodych osób (13-25 lat), które eksperymentują z narkotykami, tzw. dopalaczami i alkoholem i często zostały już przyłapane na posiadaniu nielegalnych substancji psychoaktywnych.

                                            Więcej informacji….

  PROGRAM INFORMACYJNO-EDUKACYJNY DLA RODZICÓW  Program informacyjno-edukacyjny dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

 • WARSZTATY INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

 • KONSULTACJE RODZINNE I INDYWIDUALNE

 • GDY JEDZENIE STAJE SIĘ PROBLEMEM Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania

 • WARSZTATY TEMATYCZNE

 • KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 • GRUPA DLA RODZICÓW Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnym oraz uzależnionych

 • SPOTKANIA GRUPOWE

 • SPOTKANIA INDYWIDUALNE

 • QUO VADIS przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy domowej oraz ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych występowaniem przemocy.

 • KONSULTACJA, DIAGNOZA, TERAPIA

 • DYŻUR INTERWENCYJNY - informacja o możliwościach i kierunkach działań, terapii, sposobie działań, ośrodkach wsparcia, schronienia czy pomocy socjalnej, o ofercie Stowarzyszenia MONAR i innych ośrodków pomocowych  

 • GRUPA DRAMATERAPEUTYCZNA 

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 • PORADY PRAWNE

 •  

   

  KRAJOWE BIURO
  DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

   

  FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA
  PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

  UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

  Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

  Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

  Program jest skierowany dla osób uzależnionych behawioralnie tj. od hazardu, Internetu, komputera, pracy, seksu, zakupów, jedzenia itp. oraz dla członków ich rodzin.

  Każda osoba zgłaszająca się do poradni odbywa konsultację, której celem jest wstępne rozpoznanie problemu. Na podstawie tej konsultacji podejmowana jest decyzja o kontynuowaniu procesu diagnostycznego i objęcia pomocą lub zaproponowaniu skorzystania z innej formy pomocy.

  Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na konsultacje wstępne w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

  Po odbyciu konsultacji wstępnej przeprowadzana jest diagnoza, a następnie rozpoczyna się terapię z wyznaczonym terapeutą.

   

                                            Więcej informacji….

  FRED GOES NET

  Zadanie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

  Zajęcia warsztatowe „FreD goes net” są przeznaczone dla młodych osób (13-25 lat), które eksperymentują z narkotykami, tzw. dopalaczami i alkoholem i często zostały już przyłapane na posiadaniu nielegalnych substancji psychoaktywnych.

                                            Więcej informacji….

  PRO FEEL Realizacja programów profilaktyki selektywnej

  Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia

  • Konsultacje i rozmowy motywujące dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów

  Rozmowa z nastolatkami eksperymentującymi z środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz nowymi środkami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używająca oraz z ich rodzinami, mająca na celu wstępne rozpoznanie problemu, zapoznanie członków systemu z ofertą profilaktyczną Poradni i adekwatne pokierowanie każdego z nich do odpowiedniej formy wsparcia terapeutyczno-profilaktycznego.

  • Poradnictwo rodzinne - indywidualna praca terapeutyczna z rodzicami lub opiekunami dzieci i młodzież zagrożonej narkomanią i eksperymentującej ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używające;

  Forma pomocy polegająca na diagnozowaniu sytuacji problemowej i dostarczeniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z sięganiem przez młodzież po środki psychoaktywne. Poradnictwo rodzinne pozwoli najbliższym zrozumieć istotę problemu i wyrazić emocje w nich tkwiące, będzie też sprzyjać poszukiwaniu rozwiązań pasujących do danego systemu rodzinnego. Jest szansą na odkrywanie i konstruktywne wykorzystywanie potencjału tkwiącego w rodzinie, przezwyciężenie kryzysów oraz pogłębienie wzajemnego zrozumienia pomiędzy członkami rodziny.

  • Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży

  Dla młodzieży w wieku od 14-21 roku życia, zagrożonej narkomanią z powodu ryzyka marginalizacji społecznej, eksperymentującej z środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używającej, których celem jest zapobieganie powstawaniu dalszych poważnych zaburzeń. Istotą warsztatów jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych u adresatów projektu.

  • Warsztaty umiejętności psychospołecznych metodą dramy stosowanej

  Proponujemy program profilaktycznych spotkań, poruszających kwestie uzależnień i środków psychoaktywnych. Uczestnicy otrzymają kompleksową ofertę, która składać się będzie z części teoretyczno-warsztatowej polegającej na wzmacnianiu pozytywnych postaw, asertywności, pewności siebie i sposobów na radzenie sobie ze stresem, co samo w sobie przyczynia się do zmniejszenia się groźby ryzykownego zachowania.