RODO

RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

STOWARZYSZENIE MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu

ul. Michała Sobeskiego 2, 60-579 Poznań

NIP: 781 16 36 362 , e-mail: monar@poznan.org, tel. +48 61 868 72 27

2. Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych:

mgr Jadwiga Gierczyk

Stowarzyszenie MONAR, Dyrektor Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu,

 • Za pomocą e-mail: poznan@monar.org

 • Telefonicznie pod numerem: 61 868 72 27

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych oraz sposobu realizacji przysługujących Ci praw.

Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

mgr Joanna Laszewicz

Koordynator Administracji Medycznej i Sekretariatu

 • Za pomocą e-mail: Monar@pocztapro.pl

 • Telefonicznie pod numerem: 61 867 98 04

3. Państwa dane są przetwarzane w celu:

Ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, leczenia oraz rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym świadczenia, a także prowadzonej dla Pani/Pana dokumentacji medycznej

 • Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie procesem udzielania świadczenia (na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej (na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Ręczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1318, 1542, z 2018r. poz. 1115.)

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.),

 • Na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 • Odmowa podania wymaganych danych osobowych jest równoznaczna z brakiem zgody na leczenia.

 5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • podmiotom leczniczym współpracującym z administratorem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniający ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa  w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;

 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla administratora, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom realizujących usługi księgowe, podatkowe i prawne), na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych

 • podmiotom wymienionym art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 • państwa dane nie są przekazywane agencjom reklamowym. Administrator nie przekaże też Państwa danych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

 6.  Czas przechowywania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez  20 lat,  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. art. 29.1, z wyjątkami  określonym w  tymże artykule) w przypadkach gdy przetwarzane są w celu:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,

 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.

7. Przysługuje Państwu prawo do: 

 • Dostępu do Państwa danych osobowych

 • Żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej

 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Nie dotyczy to danych w dokumentacji medycznej

 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług zdrowotnych lub przetwarzane na podstawie Państwa zgody przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą państwo te dane innemu administratorowi danych.

 • Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka):

Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.